Cơ cấu tổ chức

31/10/2019 19:06:24 | Người đăng tin: cvbang

ThS. Trần Thị Ánh

Phó Trưởng phòng phụ trách

Email: ttanh@vnkgu.edu.vn

Điện thoại: 0989 220 266

Lý lịch khoa học (tải về)

 

ThS. Phan Hoàng Giẻo

Phó Trưởng phòng

Email: phgieo@vnkgu.edu.vn

Điện thoại: 0942 152 549

Lý lịch khoa học (tải về)

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng

Email: nmtuan@vnkgu.edu.vn

Điện thoại: 0919 289 908

Lý lịch khoa học (tải về)