Giới Thiệu Chung

31/10/2019 11:03:32 | Người đăng tin: cvbang
Phòng quản lý Đào tạo (nay là phòng Đào tạo) thuộc trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHKG ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiên Giang.

1. Chức năng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý công tác đào tạo và khảo thí đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ không chính quy trong, ngoài trường và hợp tác với nước ngoài về lĩnh vực đào tạo; phối hợp với các đơn vị chức năng trong lĩnh vực công tác quản lý sinh viên; quản lý thư viện; liên kết tổ chức đào tạo sau đại học, khi có đủ điều kiện thì tổ chức đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. 
2. Nhiệm vụ:
2.1. Công tác tuyển sinh
     - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các định hướng mở rộng ngành nghề tuyển sinh ở các bậc, hệ đào tạo phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường.
     - Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác quảng bá, tuyển sinh theo từng năm học.
2.2. Công tác đào tạo
     - Nghiên cứu đề xuất và tổng hợp nội dung, chương trình và mục tiêu đào tạo các ngành, chuyên ngành do các khoa dự thảo, đề xuất đổi mới chương trình, nội dung, phương thức, phương pháp đào tạo.
     - Quản lý thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy và không chính quy.
     - Lập kế hoạch đào tạo dài hạn và hàng năm, bố trí phòng học, lập thời khóa biểu học tập cho sinh viên và các lớp sinh viên, giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy. 
     - Phối hợp với các khoa, đơn vị liên quan xây dựng đề cương, nội dung chương trình môn học, giáo trình, bài giảng. 
     - Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng và quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy; các thủ tục thanh toán giờ giảng theo năm học …
     - Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
     - Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu, kết quả học tập của sinh viên lên Cổng Thông tin Điện tử của Trường.
     - Thực hiện các thủ tục tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào Trường. Sắp xếp sinh viên vào các ngành, chuyên ngành, lớp học theo kế hoạch đào tạo của khóa học.
     - Quản lý kết quả học tập của sinh viên. Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và các đơn vị liên quan về việc khen thưởng, kỷ luật, xét lên lớp, học theo tiến độ nhanh, tiến độ chậm, ngừng học, thôi học, chuyển ngành, chuyển trường, cử đi đào tạo ở nước ngoài, thi và công nhận tốt nghiệp, chuyển tiếp học sau đại học cho sinh viên.
     - Quản lý và cấp phát các loại văn bằng (bản chính và bản sao), quyết định tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ môn học cho sinh viên theo quy định hiện hành.
     - Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức đào tạo sinh viên nước ngoài (nếu có).
     - Phối hợp với các đơn vị liên quan sinh hoạt nội quy, quy chế đào tạo cho sinh viên. 
     - Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại có liên quan đến kết quả học tập của sinh viên do Nhà trường quản lý. 
     - Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.