Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Đơn xin khôi phục đăng ký học phần Khôi phục các học phần đã xóa đăng ký 21/09/2022
2 Đơn đề nghị công nhận và chuyển đổi kết quả học tập Dành cho sinh viên cần công nhận chuyển đổi kết quả học tập đã đạt được. 11/08/2022
3 Đơn xin rút học phần 05/05/2022
4 Đơn xin miễn, giảm học phần Dành cho trường hợp xin miễn, giảm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh 29/01/2021
5 Đơn đăng ký học phần Danh cho sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm học phần sau thời gian xử lý trên hệ thống 13/01/2021
6 Đơn xin xóa đăng ký học phần Xóa các học phần đã đăng ký 13/01/2021
7 Kế hoạch học tập học 2 ngành song song Danh cho sinh viên đăng ký học 2 ngành song song 05/09/2020
8 Đơn đăng ký học 2 ngành song song Danh sách sinh viên đăng ký học 2 ngành song song 05/09/2020
9 Phiếu thông tin sinh viên 15/06/2020
10 Đơn xác nhận địa phương 19/02/2020
11 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng Dành cho sinh viên 31/10/2019
12 Phiếu thanh toán ra trường Dành cho Sinh viên Tốt nghiệp 31/10/2019