Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Đơn đề nghị khôi phục đăng ký học phần Khôi phục các học phần đã xóa đăng ký 23/06/2023
2 Biên bản xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ Dành cho Khoa xử lý xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ củ sinh viên. 08/03/2023
3 Đơn đề nghị công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ Dành cho sinh viên có nhu cầu công nhận, chuyển đổi kết quả học tập đã học. 08/03/2023
4 Đơn xin rút học phần 05/05/2022
5 Đơn xin miễn, giảm học phần Dành cho trường hợp xin miễn, giảm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh 29/01/2021
6 Đơn đăng ký học phần Danh cho sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm học phần sau thời gian xử lý trên hệ thống 13/01/2021
7 Đơn xin xóa đăng ký học phần Xóa các học phần đã đăng ký 13/01/2021
8 Kế hoạch học tập học 2 ngành song song Danh cho sinh viên đăng ký học 2 ngành song song 05/09/2020
9 Đơn đăng ký học 2 ngành song song Danh sách sinh viên đăng ký học 2 ngành song song 05/09/2020
10 Phiếu thông tin sinh viên 15/06/2020
11 Đơn xác nhận địa phương 19/02/2020
12 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng Dành cho sinh viên 31/10/2019
13 Phiếu thanh toán ra trường Dành cho Sinh viên Tốt nghiệp 31/10/2019