Danh sách hồ sơ
STT Tên hồ sơ Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT ngành CNKT Ô tô 09/11/2022
2 Công văn đề nghị mở ngành 23/05/2022
3 Phụ lục 3 23/05/2022
4 Đề án mở ngành 23/05/2022
5 Chương trình đào tạo 23/05/2022
6 Đề án mở mã ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hồ sơ mở mã ngành và chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 05/08/2021
7 Đề án mở mã ngành Du lịch Hồ sơ mở mã ngành và chương trình đào tạo ngành Du lịch 05/08/2021
8 Chương trình đào tạo 24/02/2020
9 Đề án mở ngành 24/02/2020
10 Chương trình đào tạo 24/02/2020
11 Đề án mở ngành 24/02/2020