Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quy trình khôi phục đăng ký học phần Quyết định 521/QĐ-ĐHKG 22/06/2023 Trường
2 Quyết định ban hành Quy định Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho người học trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 202/QĐ-ĐHKG 24/02/2023 Trường
3 Quyết định phê duyệt Danh mục ngành đúng, ngành gần CTĐT liên thông và các học phần bổ sung kiến thức tại Trường ĐHKG Quyết định 65/QĐ-ĐHKG 06/02/2023 Trường
4 Quyết định sử đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 581/QĐ-ĐHKG 12/07/2022 Trường
5 Quy trình tổ chức công tác biên soạn, thẩm định và công nhận tài liệu giảng dạy - học tập tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn 361/QĐ-ĐHKG 26/04/2022 Trường
6 Quy định tổ chức dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 670/QĐ-ĐHKG 23/11/2021 Trường
7 Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 536/QĐ-ĐHKG 23/09/2021 Trường
8 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 498/QĐ-ĐHKG 18/08/2021 Trường
9 Quy trình đăng ký học phần (sửa đổi, bổ sung) Quyết định 491/QĐ-ĐHKG 11/08/2021 Trường
10 Quyết định công nhận học phần tương đương (bổ sung lần 2) áp dụng tại Khoa Thông tin và Truyền thông Quyết định 391/QĐ-ĐHKG 04/06/2021 Trường
11 Quy trình phân công giảng dạy tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 315/QĐ-ĐHKG 13/05/2021 Trường
12 Quyết định ban hành Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 44/QĐ-ĐHKG 20/01/2021 Trường
13 Quy trình đăng ký học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 32/QĐ-ĐHKG 19/01/2021 Trường
14 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Đào tạo Quyết định 28/QĐ-ĐHKG 18/01/2021 Trường
15 Quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học đợt 4 năm học 2019-2020 Quyết định 26/QĐ-ĐHKG 14/01/2021 Trường
16 Kế hoạch thực hiện công tác xét tốt nghiệp năm học 2020-2021 Kế hoạch 01/KH-ĐHKG 04/01/2021 Trường
17 Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 4 (bổ sung) năm học 2019-2020 Quyết định 1217/QĐ-ĐHKG 02/12/2020 Trường
18 Quyết định Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học đợt 4 năm học 2019-2020 Quyết định 1198/QĐ-ĐHKG 27/11/2020 Trường
19 Quyết định về việc cấp chứng chỉ học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 4 năm học 2019-2020 Quyết định 1163/QĐ-ĐHKG 19/11/2020 Trường
20 Quyết định về việc cấp chứng nhận học phần Giáo dục thể chất đợt 4 năm học 2019-2020 Quyết định 1126/QĐ-ĐHKG 30/10/2020 Trường
21 Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 3 (bổ sung) năm học 2019-2020 Quyết định 930/QĐ-ĐHKG 03/09/2020 Trường
22 Quyết định về việc công nhận học phần tương đương, thay thế Quyết định 929/QĐ-ĐHKG 01/09/2020 Trường
23 Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học đợt 3 (bổ sung) Quyết định 909/QĐ-ĐHKG 21/08/2020 Trường
24 Quyết định Công nhận tài liệu giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019-2020 Quyết định 907/QĐ-ĐHKG 20/08/2020 Trường
25 Quyết định cấp băng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 3 năm học 2019-2020 Quyết định 908/QĐ-ĐHKG 20/08/2020 Trường
26 Quyết định công nhận học phần tương đương (bổ sung) áp dụng tại Khoa Thông tin và Truyền thông Quyết định 875/QĐ-ĐHKG 04/08/2020 Trường
27 Quyết định phê duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 854/QĐ-ĐHKG 30/07/2020 Trường
28 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Hướng dẫn 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
29 Quyết định ban hành Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành và cập nhật Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 555/QĐ-ĐHKG 05/05/2020 Trường
30 Hướng dẫn Quy trình in và cấp, phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn 02/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
31 Hướng dẫn Quy trình đăng ký học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn 03/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
32 Quyết định ban hành Quy định khung chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 549/QĐ-ĐHKG 28/04/2020 Trường
33 Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 801/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
34 Quy định các học phần thay thế học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên quốc tế Quyết định 800/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
35 Quy trình tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 749/QĐ-ĐHKG 05/12/2019 Trường
36 Qui định Quản lý đào tạo người nước ngoài học tập tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 747/QĐ-HĐHKG 04/12/2019 Trường
37 Về việc cộng nhận chuyển đổi các học phần tương đương Quyết định 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019 Trường
38 Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
39 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Quyết định 374/QĐ-ĐHKG 19/06/2019 Trường
40 Ban hành Quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp Quyết định 08/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
41 Quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp Quyết định 08/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
42 Ban hành Quy định đăng ký học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 619/QĐ-ĐHKG 28/12/2018 Trường
43 Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quyết định 277/QĐ-ĐHKG 17/07/2018 Trường
44 Chuyển đổi các học phần tương đương Quyết định 205/QĐ-ĐHKG 07/05/2018 Trường
45 Giao nhiệm vụ Khoa chuyên môn quản lý học phần Quyết định 206/QĐ-ĐHKG 07/05/2018 Trường
46 Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT 10/10/2017 Trường
47 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Bộ
48 Ban hành Quy định cách trình bày chuyên đề, tiểu luận, luận văn Quyết định 191/QĐ-ĐHKG 29/06/2017 Trường
49 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Nghị định 04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Bộ
50 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Bộ
51 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Quản lý Đào tạo ĐH&SĐH Quyết định 10/QĐ-ĐHKG 14/11/2016 Trường
52 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Nghị định 143/2016/NĐ-CP 14/10/2016 Bộ
53 Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy Quyết định 130/QĐ-ĐHKG 05/05/2016 Trường
54 Quy định xây dựng mã lớp sinh viên và mã số sinh viên các bậc và chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 322/QĐ-ĐHKG 05/10/2015 Trường
55 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lục mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 Bộ
56 Ban hành Điều lệ trường đại học Quyết định 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Bộ