no-image.png

Đăng ký học các học phần tương đương trong HK 1 năm học...

Tác giả: ADMIN || Thời gian: 31-10-2019 11:08:38

Hướng dẫn đăng ký học các học phần tương đương Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến sinh viên toàn trường về việc đăng ký học các học ph...

no-image.png

Đăng ký học cùng lúc hai Chương trình đào tạo...

Tác giả: admin || Thời gian: 31-10-2019 10:36:33

Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến sinh viên toàn trường về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo (hai ngành học)....